PROGRAM COMITTEE

 • Ivasishin O.M. (chair), G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Antonov V.M., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv

 • Belyaev O.E. V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv

 • Belogolovskii M.O., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Bogdanov V.L. Presidium of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Krivoruchko V.N., Donetsk Institute for Physics and Engineering amed after O.O. Galkinof NAS of Ukraine, Kyiv

 • Gnatchenko S.L., B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of NAS of Ukraine, Kharkiv

 • Gorbyk P.P., Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Grinyov B.V., Institute for Scintillation Materials of NAS of Ukraine, Kharkiv

 • Karbivskyi V.L. (secretary), G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Kordyuk A.A., Kyiv Academic University, Kyiv

 • Kostylyov V.P., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv

 • Len E.G., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Lisovskiy I.P., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv

 • Lizunov V.V., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Nazarov О.M., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv.

 • Naumovets A.G., Institute of Physics of NAS of Ukraine, Presidium of NAS of Ukraine, Kyiv

 • OstafijchukB.K., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

 • Poroshyn V.M., Institute of Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Rud`О.D., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Sachenko А.V., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv

 • Sorokin V.M., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine, Kyiv

 • Tatarenko V.А., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv (vice chair)

 • Turkevych V.Z., V. Bakul Institute for Superhard Materialsof NAS of Ukraine, Kyiv

 • Uvarov V.М., G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Fialko N.М., Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Firstov S.О., Institute for Problems in Materials Science of NAS of Ukraine, Kyiv

 • Shul’ga M. F., National Science Center “Kharkiv Institute of Physics and Technology” of NAS of Ukraine, Kharkiv

Bevz V.P. (head), Bekenov L.V., Boshko O.I., Vladimirova T.P., Galstyan I.Y. (secretary), Dekhtyarenko V.A., Zhuravlov B. Kh., Kandaurov O.V., Kochelab Y.V., Levchuk K.G., Len E.G., Lizunov V.V., Moklyak S.V., Mykhailova H.Yu., Nosenko A.V., Pakula D.L., Popovych Y.I., Radchenko T.M., Reshetnyk O.V., Rud M.O., Rud O.D., Tatarenko V.A., Filatova V.S., Firstov G.S., Yakimchuk M.M.

Organization Committee